پارکت لمینت واریو TERRA CLICK

کد کالا T-171

پارکت لمینت واریو تراکلیک

کد کالا : T-171
پارکت لمینت واریو TERRA CLICK T-171
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Vario Click
ابعاد تایل
19.17 cm * 120.35 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.8456 مترمربع
کد کالا T-319

پارکت لمینت واریو تراکلیک

کد کالا : T-319
پارکت لمینت واریو TERRA CLICK T-319
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Vario Click
ابعاد تایل
19.17 cm * 120.35 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.8456 مترمربع
کد کالا T-322

پارکت لمینت واریو تراکلیک

کد کالا : T-322
پارکت لمینت واریو TERRA CLICK T-322
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Vario Click
ابعاد تایل
19.17 cm * 120.35 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.8456 مترمربع
کد کالا T-324

پارکت لمینت واریو تراکلیک

کد کالا : T-324
پارکت لمینت واریو TERRA CLICK T-324
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Vario Click
ابعاد تایل
19.17 cm * 120.35 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.8456 مترمربع
کد کالا T-325

پارکت لمینت واریو تراکلیک

کد کالا : T-325
پارکت لمینت واریو TERRA CLICK T-325
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Vario Click
ابعاد تایل
19.17 cm * 120.35 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.8456 مترمربع
کد کالا T-332

پارکت لمینت واریو تراکلیک

کد کالا : T-332
پارکت لمینت واریو TERRA CLICK T-332
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Vario Click
ابعاد تایل
19.17 cm * 120.35 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.8456 مترمربع
کد کالا T-333

پارکت لمینت واریو تراکلیک

کد کالا : T-333
پارکت لمینت واریو TERRA CLICK T-333
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Vario Click
ابعاد تایل
19.17 cm * 120.35 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.8456 مترمربع
کد کالا T-334

پارکت لمینت واریو تراکلیک

کد کالا : T-334
پارکت لمینت واریو TERRA CLICK T-334
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Vario Click
ابعاد تایل
19.17 cm * 120.35 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.8456 مترمربع
کد کالا T-335

پارکت لمینت واریو تراکلیک

کد کالا : T-335
پارکت لمینت واریو TERRA CLICK T-335
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Vario Click
ابعاد تایل
19.17 cm * 120.35 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.8456 مترمربع
کد کالا T-590

پارکت لمینت واریو تراکلیک

کد کالا : T-590
پارکت لمینت واریو TERRA CLICK T-590
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Vario Click
ابعاد تایل
19.17 cm * 120.35 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.8456 مترمربع

فیلتر

نوسازی همه