پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت)

کد کالا D 2235

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2235
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2235
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع
کد کالا D 2413

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2413
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2413
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع
کد کالا D 2413

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2413
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2413
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع
کد کالا D 2462

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2462
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2462
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع
کد کالا D 2800

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2800
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2800
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع
کد کالا D 2801

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2801
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2801
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع
کد کالا D 2802

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2802
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2802
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع
کد کالا D 2933

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2933
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2933
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع
کد کالا D 2938

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2938
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2938
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع
کد کالا D 2994

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2994
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2994
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع
کد کالا D 2999

لمینیت کرونوتکس ماموت

کد کالا : D 2999
پارکت لمینت کرونوتکس (ماموت) D 2999
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Click System
ابعاد تایل
18.45 cm * 188 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.387 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه