پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY

کد کالا 301

لمینت تیمبرلند اینفینیتی

کد کالا : 301
پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY 301
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.895 مترمربع
کد کالا 302

لمینت تیمبرلند اینفینیتی

کد کالا : 302
پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY 302
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.895 مترمربع
کد کالا 303

لمینت تیمبرلند اینفینیتی

کد کالا : 303
پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY 303
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.895 مترمربع
کد کالا 304

لمینت تیمبرلند اینفینیتی

کد کالا : 304
پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY 304
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.895 مترمربع
کد کالا 305

لمینت تیمبرلند اینفینیتی

کد کالا : 305
پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY 305
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.895 مترمربع
کد کالا 306

لمینت تیمبرلند اینفینیتی

کد کالا : 306
پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY 306
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.895 مترمربع
کد کالا 307

لمینت تیمبرلند اینفینیتی

کد کالا : 307
پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY 307
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.895 مترمربع
کد کالا 308

لمینت تیمبرلند اینفینیتی

کد کالا : 308
پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY 308
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.895 مترمربع
کد کالا 309

لمینت تیمبرلند اینفینیتی

کد کالا : 309
پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY 309
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.895 مترمربع
کد کالا 310

لمینت تیمبرلند اینفینیتی

کد کالا : 310
پارکت لمینت تیمبرلند INFINITY 310
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Uni Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.895 مترمربع

فیلتر

نوسازی همه