پارکت لمینت دریک DERIK

توقف تولید


کد کالا 116-1
پارکت لمینت دریک DERIK 116-1
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Arc Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 121.5
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.90 مترمربع
کد کالا 2258
پارکت لمینت دریک DERIK 2258
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Arc Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 121.5
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.90 مترمربع
کد کالا 24160
پارکت لمینت دریک DERIK 24160
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Arc Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 121.5
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.90 مترمربع
کد کالا 6528
پارکت لمینت دریک DERIK 6528
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Arc Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 121.5
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.90 مترمربع
کد کالا 7038-2
پارکت لمینت دریک DERIK 7038-2
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Arc Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 121.5
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.90 مترمربع
کد کالا 70402
پارکت لمینت دریک DERIK 70402
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Arc Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 121.5
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.90 مترمربع
کد کالا 7469
پارکت لمینت دریک DERIK 7469
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Arc Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 121.5
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.90 مترمربع
کد کالا 8028-7
پارکت لمینت دریک DERIK 8028-7
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Arc Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 121.5
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.90 مترمربع
کد کالا 8114-1
پارکت لمینت دریک DERIK 8114-1
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Arc Click
ضخامت تایل
8 mm
ابعاد تایل
19.3 cm * 121.5
متراژ هر کارتن
1.90 مترمربع
کد کالا 9605
پارکت لمینت دریک DERIK 9605
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Arc Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 121.5
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.90 مترمربع

فیلتر

نوسازی همه