پارکت لمینت آرتا ARTA

تحت لیسانس یونیلین بلژیک

کد کالا 615
پارکت لمینت آرتا ARTA 615
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 635
پارکت لمینت آرتا ARTA 635
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 645
پارکت لمینت آرتا ARTA 645
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 655
پارکت لمینت آرتا ARTA 655
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 665
پارکت لمینت آرتا ARTA 665
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 675
پارکت لمینت آرتا ARTA 675
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 695
پارکت لمینت آرتا ARTA 695
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 700
پارکت لمینت آرتا ARTA 700
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 705
پارکت لمینت آرتا ARTA 705
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 710
پارکت لمینت آرتا ARTA 710
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 720
پارکت لمینت آرتا ARTA 720
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 721
پارکت لمینت آرتا ARTA 721
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 725
پارکت لمینت آرتا ARTA 725
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 730
پارکت لمینت آرتا ARTA 730
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 735
پارکت لمینت آرتا ARTA 735
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 745
پارکت لمینت آرتا ARTA 745
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 750
پارکت لمینت آرتا ARTA 750
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 755
پارکت لمینت آرتا ARTA 755
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 760

لمینیت آرتا کلیک ARTA CLICK

کد کالا : 760
پارکت لمینت آرتا ARTA 760
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع
کد کالا 765
پارکت لمینت آرتا ARTA 765
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 129 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.96 مترمربع

فیلتر

نوسازی همه