دکوراسیون داخلی

کد کالا C-6

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-6
دکوراسیون داخلی C-6
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
سه بعدی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
1 , 3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-60

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-60
دکوراسیون داخلی C-60
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , طرح ماشین
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-61

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-61
دکوراسیون داخلی C-61
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
چشم انداز
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-63

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-63
دکوراسیون داخلی C-63
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح حیوانات
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 3
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-68

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-68
دکوراسیون داخلی C-68
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح کابوی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 255 cm
کد کالا C-7

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-7
دکوراسیون داخلی C-7
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
سه بعدی , طرح اعداد
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-70

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-70
دکوراسیون داخلی C-70
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
صورت
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 270 cm
کد کالا C-71

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-71
دکوراسیون داخلی C-71
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
دختر کابوی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 3
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-75

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-75
دکوراسیون داخلی C-75
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
مدرن
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
270 cm * 270 cm
کد کالا C-76

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-76
دکوراسیون داخلی C-76
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
سه بعدی , طرح فونت انگلیسی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-77

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-77
دکوراسیون داخلی C-77
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
سه بعدی , طرح فونت انگلیسی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 270 cm
کد کالا C-83

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-83
دکوراسیون داخلی C-83
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
گل
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-84

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-84
دکوراسیون داخلی C-84
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح حیوانات
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-86

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-86
دکوراسیون داخلی C-86
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
270 cm * 270 cm
کد کالا C-89

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-89
دکوراسیون داخلی C-89
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
دختر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-93

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-93
دکوراسیون داخلی C-93
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
ساختمان
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-94

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-94
دکوراسیون داخلی C-94
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
سه بعدی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-97

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-97
دکوراسیون داخلی C-97
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , طرح خرس
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-98

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-98
دکوراسیون داخلی C-98
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2 , 3
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-99

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-99
دکوراسیون داخلی C-99
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 3
ابعاد
در 3 ابعاد