دکوراسیون داخلی

کد کالا CD35

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD35
110,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD35
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
سفید برفی
تعداد پنل
2
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CB3

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CB3
80,000 تومان
دکوراسیون داخلی CB3
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
مزرعه دار کوچک
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
500 cm X 15 cm
کد کالا CD28

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD28
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD28
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
پرندگان خشمگین
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CW4

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CW4
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CW4
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
اژدهای شاد
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CD16

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD16
150,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD16
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
اسمورف ها
تعداد پنل
3
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CB1

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CB1
80,000 تومان
دکوراسیون داخلی CB1
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
سیرک شادی
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
500 cm X 15 cm
کد کالا CD26

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD26
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD26
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
میکی موس و دوستان
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CW2

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CW2
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CW2
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
2 حیوانات درسخوان
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CB18

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CB18
80,000 تومان
دکوراسیون داخلی CB18
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
پرندگان خشمگین
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
500 cm X 15 cm
کد کالا CF3

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CF3
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CF3
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
الفبای شاد 3
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CD12

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD12
150,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD12
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
دونده جاده
تعداد پنل
3
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CD14

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD14
110,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD14
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
سفید برفی
تعداد پنل
2
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CD23

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD23
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD23
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
فرشته های کوچولو
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CH8

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CH8
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CH8
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
درخت و حیوانات
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CB14

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CB14
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CB14
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
مسافران فضا
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
500 cm X 15 cm
کد کالا CB16

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CB16
80,000 تومان
دکوراسیون داخلی CB16
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
اسکوبی دوو
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
500 cm X 15 cm
کد کالا CD10

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD10
150,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD10
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
میکی موس و دوستان
تعداد پنل
3
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CF1

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CF1
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CF1
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
الفبای شاد 1
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CD21

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD21
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD21
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
اقیانوس زیبا
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا CH6

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CH6
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CH6
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
میکی موس
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm