دکوراسیون داخلی

کد کالا C-112

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-112
دکوراسیون داخلی C-112
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
ساختمان
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-157

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-157
دکوراسیون داخلی C-157
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 3
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-24

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-24
دکوراسیون داخلی C-24
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
بامبو
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5 , 6
ابعاد
در 4 ابعاد
کد کالا C-15

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-15
دکوراسیون داخلی C-15
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
سه بعدی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-153

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-153
دکوراسیون داخلی C-153
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
سه بعدی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 3
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا CA-24

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : CA-24
دکوراسیون داخلی CA-24
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح ترمه
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
270 cm * 270 cm
کد کالا C-190

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-190
دکوراسیون داخلی C-190
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , طرح مرد عنکبوتی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا CA-18

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : CA-18
دکوراسیون داخلی CA-18
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
مدرن
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
1 , 3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-107

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-107
دکوراسیون داخلی C-107
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
دلفین
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-99

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-99
دکوراسیون داخلی C-99
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 3
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-26

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-26
دکوراسیون داخلی C-26
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
بامبو
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-7

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-7
دکوراسیون داخلی C-7
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
سه بعدی , طرح اعداد
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-141

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-141
دکوراسیون داخلی C-141
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح سنگ
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا CA-25

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : CA-25
دکوراسیون داخلی CA-25
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
مدرن
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
270 cm * 270 cm
کد کالا C-177

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-177
دکوراسیون داخلی C-177
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , طرح زیر دریا
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا CA-22

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : CA-22
دکوراسیون داخلی CA-22
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
1 , 3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-63

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-63
دکوراسیون داخلی C-63
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح حیوانات
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 3
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-111

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-111
دکوراسیون داخلی C-111
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 3
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-27

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-27
دکوراسیون داخلی C-27
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
بامبو
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-13

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-13
دکوراسیون داخلی C-13
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
سه بعدی , طرح اعداد
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد