پارکت لمینت استاروود STARWOOD

کد کالا 1501
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1501
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1502
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1502
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1503
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1503
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1504
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1504
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1506
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1506
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1507
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1507
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1508
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1508
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1510
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1510
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1511
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1511
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1512
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1512
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1513
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1513
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1514
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1514
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1516
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1516
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1517
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1517
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع
کد کالا 1518
پارکت لمینت استاروود STARWOOD 1518
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC5
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.93 متر مربع