پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR

کد کالا 0900A
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR 0900A
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا 1089-7
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR 1089-7
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا 1702-5
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR 1702-5
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا 20805
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR 20805
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا 2085-4
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR 2085-4
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا 6067-5
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR 6067-5
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا 8001-A
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR 8001-A
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا 9615
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR 9615
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا K2545
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR K2545
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا K7093
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR K7093
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا K7095
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR K7095
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع
کد کالا SN91012-7
پارکت لمینت لیون فلور LION FLOOR SN91012-7
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.5 * 121.5 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.37 مترمربع