پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC

کد کالا 1137
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 1137
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 1163
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 1163
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 1163A
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 1163A
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 1179A
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 1179A
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
ابعاد تایل
سیستم قفل
L2C
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 1180
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 1180
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 1431A
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 1431A
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 7021
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 7021
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 7619
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 7619
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 7664
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 7664
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 7878
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 7878
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 7886
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 7886
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 7921
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 7921
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 7933
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 7933
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع
کد کالا 9012
پارکت لمینت فلورتک FRLOORTEC 9012
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
L2C
ابعاد تایل
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.45 مترمربع