پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک)

کد کالا D1372

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D1372
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D1372
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D1404

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D1404
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D1404
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D1412

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D1412
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D1412
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D1460

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D1460
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D1460
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D1496

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D1496
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D1496
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2304

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2304
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2304
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2450

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2450
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2450
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2457

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2457
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2457
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2730

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2730
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2730
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2731

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2731
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2731
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2777

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2777
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2777
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2791

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2791
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2791
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2829

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2829
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2829
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2928

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2928
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2928
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2929

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2929
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2929
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2930

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2930
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2930
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2940

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2940
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2940
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2943

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2943
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2943
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2955

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2955
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2955
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا D2957

لمینیت کرونوتکس داینامیک

کد کالا : D2957
پارکت لمینت کرونوتکس (داینامیک) D2957
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه