پارکت لمینت رولکس ROLEX

پارکت لمینت رولکس جزو محصولا ت جدید خانه دکور می باشد . این پارکت با دارای بودن مغز HDF و کلیک های پارافین خورده با تنوع 10 رنگ

عرضه می گردد. این لمینت دارای رنک بندی  و نقش های طبیعی و همانند چوب می باشد .

خانه دکور مرکز فروش و توزیع پارکت لمینت رولکس می باشد.


 

کد کالا R6050
پارکت لمینت رولکس ROLEX R6050
کمپانی
ROLEX
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا R6051
پارکت لمینت رولکس ROLEX R6051
کمپانی
ROLEX
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا R6052
پارکت لمینت رولکس ROLEX R6052
کمپانی
ROLEX
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا R6053
پارکت لمینت رولکس ROLEX R6053
کمپانی
ROLEX
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا R6054
پارکت لمینت رولکس ROLEX R6054
کمپانی
ROLEX
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا R6055
پارکت لمینت رولکس ROLEX R6055
کمپانی
ROLEX
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا R6056
پارکت لمینت رولکس ROLEX R6056
کمپانی
ROLEX
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا R6057
پارکت لمینت رولکس ROLEX R6057
کمپانی
ROLEX
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Unilin Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا R6058
پارکت لمینت رولکس ROLEX R6058
کمپانی
ROLEX
مقاومت سطح سایشی
ACA
ضخامت تایل
8 mm
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
سیستم قفل
Unilin Click

فیلتر

نوسازی همه