کفپوش آرمانی DECO FLEX

کد کالا YDM-05-27
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-05-27
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع
کد کالا YDM-08-3
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-08-3
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع
کد کالا YDM-11-15
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-11-15
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع
کد کالا YDM-11-16
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-11-16
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع
کد کالا YDM-20-12
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-20-12
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع
کد کالا YDM-20-5
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-20-5
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع
کد کالا YDM-20-6
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-20-6
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع
کد کالا YDM-21-5
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-21-5
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع
کد کالا YDM-24-1
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-24-1
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع
کد کالا YDM-27-4
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-27-4
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع
کد کالا YDM-31-6
کفپوش آرمانی DECO FLEX YDM-31-6
کشور سازنده
چین
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
3.5 مترمربع

فیلتر

نوسازی همه